𑐩𑑂𑐴𑐫𑐵𑐫𑑂 𑐩𑐔𑐵 𑐏𑑅 𑐖𑐶


Rashmila Shakya𑐩𑑂𑐴𑐫𑐵𑐫𑑂 𑐩𑐔𑐵 𑐏𑑅 𑐖𑐶
𑐐𑐖𑐵:𑐐𑐸 𑐣𑐶𑐫𑐩 𑐠𑑂𑐰 𑐳𑑄𑐳𑐵𑐬𑐫𑐵𑐐𑐸
𑐂𑐴𑐶𑐥𑐵 𑐫𑐵𑐣𑐵 𑐎𑐟𑑅 𑐥𑐶𑐣𑑂𑐠𑐵𑐫𑑂 𑐰𑐣𑐾𑐩𑐵:𑐐𑐸
𑐠𑑂𑐰 𑐩𑐏𑐸 𑐢𑐵𑐫𑑂 𑐠𑐵𑐎𑐸𑐮 𑑋𑑋
𑐂𑐴𑐶𑐥𑐵 𑐕 𑐣𑐵𑐥 𑐫𑐵𑐫𑐾 𑐟𑑂𑐫𑐣𑐵
𑐩𑐵𑑃 𑐀𑐧𑐸 𑐫𑐵𑐟 𑐟𑑂𑐰:𑐟𑐵
𑐠𑑅𑐐𑐸 𑐖𑐣𑑂𑐩 𑐕𑐾𑑃 𑐟𑑂𑐰𑑅𑐟𑐵 𑐰𑐫𑐾 𑐟𑑂𑐫𑐣𑐵
𑐰𑐫𑐾 𑐩𑐏𑐸 𑐢𑐵𑐫𑑂 𑐠𑐵𑐎𑐸𑐮 𑑋𑑋
𑐕𑐸𑑄𑐐𑐸𑐸 𑐩𑐟𑐶𑐣𑐵 𑐏𑐣𑐵𑑄
𑐧𑐵𑐔𑐵 𑐮𑐵 𑐫𑐵𑐫𑑂 𑐢𑐸𑐣
𑐖𑐶𑐰𑐣 𑐕 𑐣𑐵𑐥 𑐴𑑂𑐰𑐣𑐾 𑐢𑐎𑐵:
𑐖𑐶𑐰𑐣 𑐴𑑂𑐰𑐣𑐾 𑐩𑐏𑐸 𑐢𑐵𑐫𑑂 𑐠𑐵𑐎𑐸𑐮 𑑋𑑋
𑐖𑐸𑐐𑐸 𑐮𑐵 𑐩𑐡𑐸 𑐠𑑂𑐰 𑐳𑑄𑐳𑐵𑐬𑐫𑑂
𑐳𑑂𑐫𑑄𑐐𑐸 𑐮𑐵 𑐩𑐡𑐸 𑐠𑑂𑐰 𑐳𑑄𑐳𑐵𑐬𑐫𑑂
𑐕𑑄𑐐𑐸 𑐩𑐟𑐶𑐣𑐵 𑐖𑐶𑐎𑐾 𑐡𑐸𑐐𑐸𑐮𑐶𑑄𑐮𑐵
𑐳𑑂𑐫𑐵𑐐𑐸 𑐑𑐵𑑅 𑐎𑐣𑐾 𑐠𑐵𑐎𑐸𑐮 𑑋𑑋